Een duurzame samenleving verzekerd

Diclaimer

Op het gebruik van deze website (www.insver.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

 

Gebruik van informatie

 

Stichting INSVER streeft ernaar op deze website steeds betrouwbare en actuele informatie te vermelden. Stichting INSVER kan echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de op deze website weergegeven informatie. Weergave-, druk- en zetfouten worden voorbehouden en kunnen nimmer tot aansprakelijkheid van Stichting INSVER leiden.

 

De informatie op deze website kan steeds worden aangevuld of aangepast. Stichting INSVER behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande aankondiging, door te voeren. Stichting INSVER kan nimmer garanderen dat de informatie op de website up-to-date is.

 

Stichting INSVER kan voorts niet garanderen dat deze website steeds foutloos en ononderbroken functioneert. Stichting INSVER aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor disfunctioneren van deze website en de inhoud van de daarop vermelde informatie. Stichting INSVER aanvaardt bovendien geen aansprakelijkheid voor de inhoud van eventuele websites van derden waarnaar op deze website wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Stichting INSVER.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via deze website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Stichting INSVER en u ontstaan.

 

 

E-mail

 

Stichting INSVER garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Stichting INSVER te corresponderen, accepteert u dit risico.

 

 

Hyperlinks

 

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Stichting INSVER heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Stichting INSVER aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

U als bezoeker van deze website bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de daarop vermelde informatie. Alle op deze website gepubliceerde informatie is het volledige eigendom van Stichting INSVER dan wel haar licentiegevers. U bent verplicht de eventuele aanwijzingen van Stichting INSVER ten aanzien van het gebruik van deze website en de daarop vermelde informatie, op te volgen. Stichting INSVER dan wel zijn licentiegevers behouden zich alle rechten van intellectuele eigendom voor ten aanzien van de op de website weergegeven teksten, beeldmaterialen, alsmede andere content van welke aard dan ook. Het is niet toegestaan deze goederen te verveelvoudigen, na te maken, te reproduceren of te openbaren of te verspreiden of op welke andere wijze dan ook te gebruiken dan uit de aard of strekking van een eventueel met Stichting INSVER gesloten overeenkomst of het normale gebruik van deze website voortvloeit.

 

 

Slotwoord

 

Stichting INSVER behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze disclaimer te allen tijde en zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Als u regelmatig op deze website terugkeert, wordt u dan ook aanbevolen de inhoud van dit document regelmatig te raadplegen.
Nederlands recht is van toepassing.

Ja, ik draag graag mijn steentje bij aan de verduurzaming binnen de verzekeringsbranche.